TV GIMNAZJUM MŁODZIESZYN

Nawigacja

O szkole

WSO

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ 1939 R.

W MŁODZIESZYNIE

 

 

 

 

          ROZDZIAŁ  I        ZAŁOŻENIA OGÓLNE

           ROZDZIAŁ II        ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

           ROZDZIAŁ III       FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCENY

           ROZDZIAŁ IV       ZASADY OCENIANIA  I  KLASYFIKACJI

           ROZDZIAŁ V        KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

           ROZDZIAŁ VI       KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

           ROZDZIAŁ VII     KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

           ROZDZIAŁ VIII   EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

           ROZDZIAŁ IX      EGZAMIN POPRAWKOWY

           ROZDZIAŁ X        EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

           ROZDZIAŁ XI      SYSTEM  NAGRÓD  I  KAR

           ROZDZIAŁ XII    EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM

                                            ROKU  NAUKI

          ROZDZIAŁ XIII    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Ocenianiu podlegają:

a)     osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)     zachowanie ucznia

2.      WSO ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)      tworzenie pozytywnego klimatu społecznego i emocjonalnego wsparcia, w którym uczeń jest właściwie doceniany i szanowany,

e)      zachęcanie do podejmowania ryzyka w trakcie uczenia się, aby powstrzymać możliwe negatywne skutki doświadczeń szkolnych, takich jak zniechęcenie, zmęczenie, obawa przed niepowodzeniem, wycofywanie się, poczucie niedowartościowania,

f)        stwarzanie uczniom szansy realizowania takich celów nauki, jakie są dla niego osobiście ważne, wspomagając tym samym jego naturalne możliwości i tendencje do uczenia się, rozwoju i do brania odpowiedzialności za własną naukę,

g)      stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewnętrznej i zachęty do podejmowania dalszych prób i stawiania sobie celów,

h)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

i)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

3.      WSO obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,

b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,

d)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f)        ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 2

 1. W czasie trwania roku szkolnego - w drugim lub trzecim tygodniu stycznia (w zależności od terminu ferii zimowych) - odbywa się klasyfikacja śródroczna, a w trzecim tygodniu czerwca - klasyfikacja roczna.
 2. Dokładny termin klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

 

§ 3

 1. Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (na pierwszych zajęciach) oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – na pierwszym zebraniu („dzień otwarty”) o:

a)              wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)             sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)              warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2.      Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

3.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej lekcji wychowawczej)oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) - na pierwszym zebraniu - o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 4

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 5

 1. Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

ROZDZIAŁ II

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ

§ 1

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego..Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.      W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

ROZDZIAŁ III

FORMY I SPOSOBY USTALANIA OCEN

§ 1

1.      Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

a)      umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,

b)      systematyczność pracy ucznia,

c)      samodzielność,

d)      zaangażowanie i kreatywność,

e)      umiejętność prezentowania wiedzy,

f)        umiejętność współpracy w grupie.

 

§ 2

 1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:

a)     obowiązkowe:

·         dziennik lekcyjny

·         arkusze ocen

b)     dodatkowe w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 3

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a)              Odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu, czytanie ze zrozumieniem).

b)      Prace pisemne w klasie:

§                   kartkówka – dotyczy 3 ostatnich tematów (zagadnienia), bez zapowiedzi; czas trwania do 15 minut,

§                   sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i wcześniejszym zapisem w dzienniku; czas trwania 1 -2 godziny,

§                   dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, polegające na uzupełnianiu luk w tekście) - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas trwania do 45 minut,

§         testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania do 90 minut, sprawdzające znajomość treści problemowych etapami.

§         ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie zeszytu(ćwiczeń i przedmiotowego) itd.

c)              Prace domowe (formy):

§                   ćwiczenia,

§         notatki,

§                   własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, inne,

§         referat - duża forma wypowiedzi pisemnej, długo terminowy czas wykonania (od 1 do 2 miesięcy),

§                   wypracowanie literackie.

§                   prace dodatkowe (album, prace plastyczne, gazetka, model, schemat i inne)

 

 

d)             Aktywność na lekcji:

§                   praca samodzielna,

§                   praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy),

§                   odgrywanie ról, drama.,

§                   inne formy aktywności.( gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia praktyczne, praca z mapą i atlasem, tekstem źródłowym, gra na instrumentach, śpiew, test sprawności fizycznej, udział w konkursach  olimpiadach, zawodach itp.)

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

§ 4

 1. Częstotliwość oceniania:

a)              W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia.

b)             Kartkówka (z 3 ostatnich lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję. W związku z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia.

c)              Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty a i b nie obowiązują.

d)             Częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania.

2.      Terminy oddawania prac pisemnych:

a)      Przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych:

§         prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni roboczych,

§         kartkówki - do jednego tygodnia roboczego.

b)             Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

c)              Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, podczas dni otwartych, w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem.

 1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy.
 2. Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.

 

§ 5

1.  Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji:

a)      Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej:

§                   wypadkiem losowym

§                   w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą.

b)      Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych.

c)      Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych. W PSO nauczyciel może zwiększyć ten limit.

d)      Szczegółowe zasady w sprawie nie przygotowania się do lekcji zawarte są w kontraktach przedmiotowych.

2.      Wyrównywanie braków:

a)      uczeń ma prawo do pomocy w ramach:

§                   zajęć wyrównawczych,

§                   zajęć świetlicowych,

§                   dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu,

§                   indywidualnych konsultacji z nauczycielem,

§                   pomocy koleżeńskiej.

3.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

4.      Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i po konsultacji z pedagogiem szkolnym, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI

§ 1

 1. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie uwzględniając różne formy aktywności ucznia.

3.      Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań, w czasie dni otwartych  oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami.

5.              Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 2

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 3

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

§                   stopień celujący (cel.) - 6,

§                   stopień bardzo dobry (bdb.) - 5,

§                   stopień dobry (db.) - 4,

§         stopień dostateczny (dst.) - 3,

§                   stopień dopuszczający (dop.) - 2,

§                   stopień niedostateczny (ndst.) - 1.

 1. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
 2. W ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów pisemnych stosuje się następującą skalę procentową na poszczególne oceny:
 • stopień celujący: gdy uczeń wykona wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą i zadanie dodatkowe,
 • stopień bardzo dobry: 100%-90%,
 • stopień dobry:89%-75%,
 • stopień dostateczny:74%-50%,
 • stopień dopuszczający:49%-30%,
 • stopień niedostateczny:29%-0%.

§ 4

 1. Najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia (uczeń potwierdza podpisem) a wychowawca - rodziców o przewidywanej dla ucznia śródrocznej ocenie niedostatecznej. Rodzice potwierdzają informację podpisem na karcie

informacyjnej o przewidywanej ocenie. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka informację należy przesłać (następnego dnia) pocztą w formie pisemnej, listem poleconym z pieczęcią szkoły.

2.      Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania pełnią funkcję diagnozującą osiągnięcia ucznia oraz informacyjną dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i nie podlegają procedurom poprawiania (z wyjątkiem ocen niedostatecznych, w stosunku do których stosuje się procedury poprawiania przewidywanej oceny klasyfikacyjnej)

3.              Śródroczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.(?)

4.              Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika (wpis cyfrowy w kolumnie sąsiadującej z oceną roczną) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne.

5.              Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Uczniowie potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym o przewidywanych ocenach niedostatecznych.(?)

 1. Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy  - na zebraniu rodziców - jest obowiązany poinformować rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Rodzice potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscu w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacją i  następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o przewidywanych ocenach. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez sekretariat szkoły.

§ 5

 1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli:

a)              zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej,

b)             wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej.

2.      Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 pkt. a i b  powoduje ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana.

§ 6

 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, oprócz tych, z których został zwolniony.

2.              Roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

3.              Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i 2 rozdziału VII

4.              Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 7

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.              Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)              wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)             postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej,

c)              dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)             dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)              dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)                 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)              okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

§         wzorowe

§         bardzo dobre

§         dobre

§         poprawne,

§         nieodpowiednie

§         naganne.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)              oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

      2.   Ocena klasyfikacyjna zachowania ma wpływ na:

                  a)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3.              Na początku roku szkolnego wychowawca przedstawia uczniom:

a)      kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,

b)      co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

c)      jaka jest możliwość poprawienia przewidywanej oceny.

4.              Przewidywana roczna ocena zachowania wpisana jest do dziennika najpóźniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5.Najpóźniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia (na lekcji wychowawczej) i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice potwierdzają informację podpisem w wyznaczonym miejscuna karcie z propowanymi ocenami. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji, wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacja i następnego dnia kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, informując o przewidywanej ocenie i odnotowując to w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez sekretariat szkoły.

6.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika przez wychowawcę najpóźniej jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

§ 8

 1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli:

a)      zgłosi wychowawcy chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej,

b)      spełni do posiedzenia rady klasyfikacyjnej wszystkie wymogi na ocenę wyższą.

2.      Procedura określona w ust. 1 może mieć formę pisemną w postaci kontraktu między wychowawcą i uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami) podpisanego w obecności pedagoga.

3.      Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 powoduje ustalenie oceny rocznej zachowania takiej, jak przewidywana

4.      Ustęp 1 nie odnosi się do uczniów, którzy wielokrotnie w rażący sposób naruszają Statut i Regulamin Szkolny. Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom uważa się:

a)    fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen);

b)   celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego;

c)    chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi;

d)   palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych

e)    posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków);

f)     znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły;

§ 9

1.         Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 rozdziału VII.

2.         Tryb powiadomienia o przewidywanej nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania obowiązuje tak jak w przypadku niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

3.     W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klas, po poinformowaniu o tym fakcie rodziców ucznia, w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

§ 1

 1. Ustala się następujące kryteria ocen:

a)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

         spełnia  wykraczające wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

         posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału,

         samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów,

         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

         biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,

         proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,

         odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej na szczeblu powiatowym) i innych (co najmniej na  szczeblu rejonowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

         jest bardzo aktywny na lekcjach.

b)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

          spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych,

         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu,

         samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,

         bierze udział w konkursach przedmiotowych,

         sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych,

         wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji.

c)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

         uczeń spełnia  rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych,

         opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym,

         zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności,

         samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

         jest aktywny w czasie lekcji.

d)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

         spełnia  podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

         opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,

         rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

         wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym

e)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

         spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,

         ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,

         braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki

         przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności

f)        stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

         nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych

         ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,

         uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

         nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację nauki na wyższym poziomie Edukacji,

         nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy i umiejętności).

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

§ 1

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

b)      jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,

c)      na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

d)      wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

e)      jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne,

f)        systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

g)      szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

h)      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

i)        nosi strój szkolny i galowy

j)        umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji,

k)      wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym,

l)        jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,

m)    pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji,

n)      uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości.

             o)   godnie reprezentuje imię szkoły

             p)   reaguje na zło w celu zaniechania zachowań nieporządanych

             

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego,

b)      jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

c)      chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,

d)      systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez statut szkoły

e)      jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,

f)        w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie,

g)      jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

h)      bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

i)        nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

 

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      przestrzega Statutu i Regulaminu,

b)      pracuje na miarę swoich możliwości,

c)      wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

d)      systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się na kolejne godziny,

e)      nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,

f)        zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,

g)      szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,

h)      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

i)        bierze udział w życiu klasy i szkoły,

j)        nosi strój szkolny a  w czasie uroczystości szkolnych strój galowy.

 

 

 

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b)      stara się uczyć systematycznie,

c)      opuszczał zajęcia szkolne  ma dużo obecności nieusprawiedliwionych

d)      mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e)      zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów,

f)        jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Regulaminie Szkoły,

g)      w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag dotyczących zachowania( nacechowanych niską szkodliwością społeczną )

h)      czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych),

i)        nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne,

j)        nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,

k)      wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

 

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,

b)      ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

c)      pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia,

d)      wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

e)      w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania,

f)        w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,

g)      nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,

h)      nie wyraża chęci poprawy swojego negatywnego zachowania

i )  zdarzył się pojedynczy przypadek konfliktu z prawem

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę nieodpowiednią.

 

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku,

b)      nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne,

c)      nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia,

d)      świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

e)      jest agresywny i wulgarny,

f)        stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, samo okaleczenie się),

g)      znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie

h)      wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod nadzorem kuratora i policji,

i)        słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc.

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę naganną.

 

ROZDZIAŁ VII

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

§ 1

1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX).

2.      Uczeń, który nie spełnił w/w warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 rozdziału IX).

3.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

a)      jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

b)      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o których mowa w rozdziale X.

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7.      Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje nagrodę książkową .

8.      Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 5,2 oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje Dyplom Uznania, a jego rodzice list gratulacyjny.

9.      Tytuł Prymusa otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w klasyfikacji końcowej w szkole i wzorowe zachowanie (w przypadku średnich równorzędnych – decydują szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne ucznia).

 

 

§ 2

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastosowanie mają procedury zawarte w rozdziale EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

 

 

ROZDZIAŁ VIII

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 1

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Składa wówczas podanie do dyrektora szkoły nie później, niż w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.(przed rozpoczęciem posiedzenia)

3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek wpłynąć musi najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej (przed rozpoczęciem posiedzenia).

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 2

1.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii zimowych, a rocznego – w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnego (a śródrocznego – w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi)

4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5.      W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel danych zajęć edukacyjnych

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel takiego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6.      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji;

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 3

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. Uczeń niesklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

2.      Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII.

3.      Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może być jedynie zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (którego termin wyznacza dyrektor szkoły nie później, niż do końca września), z zastrzeżeniem § 2 ust.1 rozdziału VII.

 

ROZDZIAŁ IX

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 1

1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.      Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotuje i przekaże uczniowi w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym (podpis ucznia w dzienniku).

§ 2

1.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

2.      W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

3.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji;

b)      termin egzaminu poprawkowego;

c)      pytania egzaminacyjne;

d)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 3

1.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

2.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

3.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

4.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W takim przypadku obowiązują procedury zawarte w Rozdziale EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY, z tym, że wówczas ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ X

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

§ 1

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.    Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i powiadamia o swojej decyzji ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje odpowiednią komisję.

§ 2

1.         W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (egzamin sprawdzający), w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

a)    Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

b)   W skład komisji wchodzą:

§                   dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

§                   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

§                   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

c)    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego. w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

d)   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeżeli zastrzeżenie nie dotyczy oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego). Zastosowane wówczas są procedury zawarte w rozdziale EGZAMIN POPRAWKOWY – w takim przypadku ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna

e)    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

§                   skład komisji,

§                   termin sprawdzianu,

§                   zadania (pytania) sprawdzające,

§                   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

f)     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

g)    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

h)    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 3

1.      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

a)      W skład komisji wchodzą:

§         dyrektor  szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

§         wychowawca klasy,

§         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

§         pedagog,

§         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

§         przedstawiciel rady rodziców.

2.              Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3.              Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

§         skład komisji,

§         termin posiedzenia komisji,

§         wynik głosowania,

§         ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

ROZDZIAŁ XI

SYSTEM NAGRÓD I KAR

§ 1

1.              Uczeń może dostać nagrody i wyróżnienia za:

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska

b)      bardzo dobre wyniki w nauce

c)      wzorowe zachowanie

d)      wybitne osiągnięcia

e)      dzielność i odwagę

1.      Nagrodami są:

a)              pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

b)             pochwała wychowawcy wobec rodziców,

c)      wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

d)      wyróżnienie dyrektora wobec rodziców,

e)              dyplom,

f)        list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną,

g)             nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczona na apelu.

 

§ 2

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły wobec ucznia stosuje się następujące środki wychowawcze:

a)      ustne upomnienie ucznia,

b)      upomnienie ucznia z adnotacją w zeszycie uwag, dzienniku lekcyjnym

c)      upomnienie ucznia przez dyrektora,

d)      powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e)      wezwanie rodziców,

f)        nagana dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców w formie pisemnej bądź ustnej,

g)      zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

h)      pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

i)        przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

O zastosowaniu kar wymienionych w pkt g, h decyduje komisja statutowa ds. wychowawczo – opiekuńczych.

 

Wobec ucznia może być zastosowana jedna z powyższych kar w zależności od stopnia (rozmiarów) przewinienia.

§ 3

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia:

a)      oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b)      odwołać karę,

c)      zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3.      Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

ROZDZIAŁ X

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W GIMNAZJUM

§ 1

1.    W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

a)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)      w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  określonych w odrębnych przepisach.

2.      Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.    Informator zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

4.    Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2

1.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

 1. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

3.     Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 3

1.      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego(dyrektorowi szkoły).

 1. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu.

§ 4

 1. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa powyżej, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu, organizowane przez komisję okręgową.

 

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

a)      przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu, którą przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin,

b)      nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)      powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu,

d)      powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

e)      informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu - przed jego rozpoczęciem;

f)        nadzoruje przebieg egzaminu,

g)      przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

h)      sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali egzamin oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu dostarcza  ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

i)        zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

j)        nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że w/w przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 5

 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut.
 2. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania każdej części  egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut.
 3. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a)      przewodniczący;

b)      co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.
 2. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
 3. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego.
 4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

§ 6

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.
 2. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
 3. W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
 6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem egzaminu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 7

 1. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 4. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 5. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powołani na podst. rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r.
 6. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 8

 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy i przerwaniu egzaminu  zamieszcza się w protokole.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
 4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 9

 1. Uczeń może uzyskać na egzaminie maksymalnie za każdą część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów.
 2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku egzaminu przeprowadzonego w terminie dodatkowym - do dnia 31 sierpnia danego roku.
 7. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
 9. Protokół  przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
 10. Dokumentację egzaminu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
 11. Dokumentację egzaminu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

 1. Uczeń, w terminie 2 dni od daty egzaminu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu  zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów
 4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 6. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 1. WSO może być poddane weryfikacji w miarę potrzeb.
 2. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:

a)      uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego),

b)      rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami),

c)      nauczyciele (podczas posiedzeń rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań).

 1. Wszystkich zmian w WSO dokonuje rada pedagogiczna.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum w Młodzieszynie
  Gimnazjum w Młodzieszynie, 96-512, ul. Wspólna 13a
 • 46+8616412

Galeria zdjęć